Ugovor o javnim uslugama

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije i ostalih potrebnih podloga i elaborata za ishođenje potrebnih potvrda i dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata Centra za rehabilitaciju Stančić u okviru projekta Poboljšanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga u zajednici/POSUZ, odabrana je ponuda ponuditelja APG Inženjering d.o.o., Josipa Zorića 62, 10370 Dugo Selo.

Dokumenti: